مشتری با افسردگی قابل توجه بالینی و احساس تحریک پذیری گزارش شد. تجزیه و تحلیل تغذیه ای رژیم غذایی نشان داد که مشتری پرخوری برخی ماکروها و کم خوردن برخی دیگر بود. از تغذیه درمانی همزمان با روان درمانی استفاده شد. رژیم کتوژنیک شروع نشد. در عوض، حذف غذاهای فرآوری شده را مورد بحث قرار دادیم و بر رژیم غذایی غنی از مواد مغذی با ریز مغذی‌ها و اسیدهای آمینه ضروری و برخی مکمل‌ها تأکید کردیم. مشتری گزارش داد که با خلق و خوی پایدارتر احساس بهتری دارد. اپیزودهای خشم از چند بار در هفته به نادر کاهش یافت. معیارهای تشخیصی افسردگی دیگر برآورده نشد. و مشتری متوجه می شود که وقتی بهتر غذا می خورد، انرژی بیشتری احساس می کند و کمتر خسته می شود. - (زن، اواخر نوجوانی، افسردگی)