نیکول لورن، LMHC


لطفا مشخص کنید از کجا با من تماس می گیرید! من در حال حاضر با افرادی از ایالات متحده و کانادا و سایر کشورها کار می کنم زیرا مناطق زمانی و موانع زبانی اجازه می دهد تا در مقام مربی و مشاور کار کنم.